Narva Vesi AS


Üldinfo


ÜLEVAATLIK INFO
AS NARVA VESI INVESTEERINGUTE 3 ETAPPI
AS NARVA VESI INVESTEERIMISPROJEKTIDE FINANTSEERIJAD PERIOODIL 2000-2015
 
 

 
 
ÜHTEKUULUVUSFONDI PROJEKT "NARVA VEE-JA KANALISATSIOONISÜSTEEMIDE REKONSTRUEERIMINE"
(nr 2.1.0101.09-0012)

1. Toetuse rahastustaotluse rahuldamise otsus

Projekti elluviimise aluseks on järgmised projekti heakskiitvad ja kinnitavad otsused:
1. Euroopa Ühenduste Komisjoni 10. juuni 2009. a otsus nr K(2009)4471.
2. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 1. juuli 2009. a otsus nr 1-25/36.
3. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuse rahuldamise otsuse nr 1-25/36 29.11.2010. a muutmise otsus nr 1-25/298.
4. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  toetuse rahuldamise otsuse nr 1-25/36 ja nr 1-25/298 11.07.2012. a muutmise otsus nr 1-25/141.

2. Projekti maht

Projekti raames:
Põhiosa tööd:
 • rekonstrueeritakse Narva linna veepuhastusjaam;
 • rekonstrueeritakse Narva linnas ca 25,87 km olemasolevat joogiveetorustikku erinevatel tänavatel (torud, osa I);
 • rekonstrueeritakse Narva linnas ca 27,12 km olemasolevat kanalisatsioonitorustikku erinevatel tänavatel (torud, osa I).
Täiendavad tööd:
 • rekonstrueeritakse Narva linnas ca 17,51 km olemasolevat joogiveetorustikku erinevatel tänavatel (torud, osa II);
 • rekonstrueeritakse Narva linnas ca 7,03 km olemasolevat kanalisatsioonitorustikku erinevatel tänavatel (torud, osa II)

3. Projekti eesmärgid

Projekti eesmärgil tagatakse:
 • kvaliteetne joogikõlbulik joogivesi narvalastele;
 • veelekete osakaalu vähendamine;
 • reovee infiltratsiooni osakaalu vähendamine;
 • veevarude kaitsmine ja saastatud heitvete hulkade keskkonda sattumise vähendamine;
 • veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimine Eesti ja Euroopa Liidu nõuete ja direktiividega.

4. Projekti rahastamine

Projekti finantseeritakse kolmest rahastusallikast:
 • 64,44% osas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist;
 • 25 % osas Narva linna eelarvest (www.narva.ee);
 • 10,56 % osas AS Narva Vesi omavahenditest.
 
Projekti kogumaksumuseks on ca 45,742 miljonit eurot.

5. Toetuse saaja ja projekti elluviija

Toetuse saajaks ja projekti elluviijaks on AS Narva Vesi, Kulgu 4, 20104 Narva.
AS Narva Vesi esindajaks ja projekti elluviimise eest vastutajaks on:
projektijuht Hilje Õunapuu
tel 356 9034
mob 5669 0036
e-post:

Kogu vajaliku info projekti kohta leiate käesolevalt leheküljelt.