Narva Vesi AS


Ebaseaduslikud ühendused


EBASEADUSLIKUD ÜHENDUSED ÜHISVEEVÄRKI JA -KANALISATSIOONI

Ebaseaduslikuks ühenduseks loetakse mistahes torustiku ühendust (ka ajutist voolikühendust) ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ilma liitumislepingu või teenuslepinguta ja tehnilise järelvalveta.

Kinnistu omanikku karistatakse vastavalt Narva Linnavolikogu 06.08.2006 määruses nr 30 “Ühisveevärgi ja- kanalisastsiooni kasutamise eeskiri“ (2. ptk § 45 - § 68) sätestatule, mille kohaselt tuleb ühendus katkestada, ning ebaseaduslikult ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ühenduses olnud kinnistu omanikul/valdajal tuleb teenuse osutajale (AS-le Narva Vesi) tasuda tarbitut vee hulga ja/või kanaliseerimise eest ja tasuda muud karistusega kaasnevad sanktsioonid.

Kui keelatud ühenduse kasutamise tulemusel või kinnistu omaniku/valdaja muu süü korral on reostatud ühisveevärgi vesi või oli ülekoormatud ühiskanalisatsiooni rajatised, siis hüvitab kahju kinnistu, kus tuli ilmsiks keelatud ühendus, omanik/valdaja.