Narva Vesi AS


Müük


 
 
müüdud
üles pandud 13.08.2012
 
SEAT INCA kaubikute müük
 
AS Narva Vesi müüb avalikul enampakkumisel alljärgnevad sõidukid:
 
Seat Inca, sõiduki tüüp: Kaubik, kütus Diisel, ehitusaasta 1999.a. Sõiduk vajab remonti.
Seat Inca, sõiduki tüüp: Kaubik, kütus Diisel, ehitusaasta 1999.a. Sõiduk vajab remonti.
Seat Inca, sõiduki tüüp: Kaubik, kütus Diisel, ehitusaasta 1999.a. Sõiduk vajab remonti.
 
Kõik sõidukid müüakse koos. Eraldi sõiduautosid ei müüda.
 
Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 15.08.2012.a kuni kella 14:00.
 
Pakkumused tuleb esitada paberikandjal kinnises pakendis aadressile Kulgu 4, Narva või digitaalselt allakirjutatud e-posti aadressile .
 
Pakkumuses tuleb määrata pakkuja nimi ja perekonnanimi või ärinimi, isikukood või registri kood ja ostetava vara hind kokku 3 sõiduki eest koos käibemaksuga ja ilma käibemaksuta.
 
Detailsem info:
 
Andrei Matvejev
OÜ Alinea Õigusbuuroo
+372 503 1782
 

 
lõpetatud
üles pandud 22.06.2011
 
AS Narva Vesi kuulutab välja konkursi Vaivara valla Mustanina külas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande koostamiseks.
 
Objekti asukoht
Vaivara vallas Mustnina külas asub Narva linna veehaare. Veehaarde hooned ja rajatised on asunud antud territooriumil juba 1975. aastast. Maa kuulub riigi omandisse.
 
Teenuse maht ja sisu
Teenuseks on:
• Detailpleeringu koostamine.
• KSH läbiviimine.
 
Detailsem teenuste mahu kirjeldus on määratletud Vaivara Vallavalitsuse 21.06.2011.a. lähteülesandes.
 
Detailplaneeringu eesmärk
Planeeringu eesmärk on anda seaduslik alus Mustajõe veehaarde nn vanasse ja nn uudesse kompleksisse kuuluvate olemasolevatele hoonetele ning nendele juurdeehitiste rajamine, maa-ala krundipiiride määramine ja Narva linna veehaarde kaitsevööndi tagamine. Planeeringu koostamise eesmärgiks on ka lahendada planeeringu ala ehitusõigused, heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed, keskkonnatingimused, liikluskorraldus ja vajalikud tehnovõrgud ning määrata maakasutuse sihtotstarve.
 
Vaivara Vallavalitsus algatas kehtivat üldplaneeringut muutva detailplaneeringu 26. mail 2011.a otsusega nr 98, ning väljastas lähteülesande.
 
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne peab olema kooskõlas keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise seadusega. KSH eesmärk on arvestada keskkonna kaalutlusi Vaivara valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel.
 
Teenuse osutamise tähtaeg
Pakkumises näidata ära teenuse esitamise täpne ajakava ja tegevused, kui Lepingu sõlmimise päevaks on 20. juuli 2011.a.
 
Pakkumise hind
Pakkumuse hind esitada järgnevalt:
Teenus AHind (ilma käibemaksuta)
Vaivara valla Mustanina külas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande koostamine.
 
 
 Teenus BHind (ilma käibemaksuta)
Vaivara valla Mustanina külas asuva kehtivat üldplaneeringut muutva Pumbajaamade maa-ala detailplaneeringu koostamine.
 

Teenus C Hind (ilma käibemaksuta)
Vaivara valla Mustanina külas asuva Pumbajaamade maa-ala keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande koostamine.  
 
Pakkumise võib esitada kas mõlemale teenusele korraga (A), mõlemale teenusele eraldi (A ja B) või ainult ühele teenusele (A või B).
 
Lepingu tasumise tingimused
Ettemaks 10 % lepingu maksumusest lepingu allkirjastamisest 10 kalendripäeva pärast. Ülejäänud maksed Poolte kokkuleppelise graafiku järgi.
 
Pakkumuste esitamise tähtaeg
Pakkumised esitada koos Pakkuja rekvisiitide ja postiaadressiga esitada hiljemalt 11. juuliks 2011.a kell 11.00 aadressil Kulgu 4, 20104 Narva või digitaalselt e-postiga  (digiallkirjaga või skanneeritud allkirjastatud kirjaga).
 
Küsimuste korral võtke ühendust Narva Vesi AS spetsialist Sergei Malõhhin' iga, tel 5669 0012, e-post: info@narvavesi.ee
 
NB! Narva Vesi AS jätab endale õiguse keelduda tööde teostamisest juhul, kui hinnapakkumised ületavad ettevõtte finantsilised võimlased.
 
KÜSIMUSED JA VASTUSED
 
27. juunil 2011.a saabus konkursi kohta ühelt pakkujalt küsimus.
 
Pakkuja küsimus: …palun teil täpsustada, kas AS-l Narva Vesi on endal olemas DP koostamise alusplaaniks vajalik geodeedile alusplaan või tuleks DP koostamise pakkumisel selle lisakuluga arvestada?
 
AS Narva Vesi vastus: AS-l Narva Vesi puudub antud maa-ala geodeetiline alusplaan. Pakkujal tuleb arvestada selle lisakuluga.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
27. juunil 2011.a saabus ühelt pakkujalt kaks küsimust.
Pakkuja esimene küsimus: Hanke tingimustes on öeldud: Pakkumise võib esitada kas mõlemale teenusele korraga (A), mõlemale teenusele eraldi (A ja B) või ainult ühele teenusele (A või B). Kas kõnealune tingimus ei peaks olema sõnastatud selliselt: /Pakkumise võib esitada kas mõlemale teenusele korraga (A), mõlemale teenusele eraldi (B ja C) või ainult ühele teenusele (B või C)/?
AS Narva Vesi vastus: Hankija on tõepoolest teinud vea. Lauset tuleb lugeda selliselt: Pakkumise võib esitada kas mõlemale teenusele korraga (A), mõlemale teenusele eraldi (B ja C) või ainult ühele teenusele (B või C).
 
Konkursile esitatud pakkumiste seast valib AS Narva Vesi madalaima hinnaga pakkumise nii KSH kohta kui ka DP kohta. Ehk teisisõnu leping sõlmitakse firmaga, kes teeb madalaima hinnaga pakkumuse KSH kohta ning lepingu firmaga, kes teeb madalaima hinnaga pakkumuse DP koostamise kohta. Sellest tulenevalt võib lepinguid tulla kas üks (kui üks firma pakub odavaima KSH ja DP hinna) või kaks (kui üks firma pakub odavaima KSH hinna ja teine DP odavaima hinna).
Pakkuja teine küsimus: Vastavalt hanke tingimustele (Teenuse maht ja sisu) on teenuseks:
• Detailplaneeringu koostamine.
• KSH läbiviimine.
Vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (§34 lg 1) KSH algatab, selle eest vastutab ja sellega seotud kulud kannab strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise korraldaja saab olla vaid Vaivara vald. Kas KSH teostamise eest tasustamine KSH eksperdile hanke raames toimub AS Narva Vesi poolt või Vaivara Vallavalitsuse poolt? Kas sõlmitakse kolmepoolne leping?
AS Narva Vesi vastus: Vastavalt lähteülesande punktile 1.3 sõlmitakse üks või kaks kas kolmepoolne või neljapoolne detailplaneeringu ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise finantseerimisleping sõltuvalt sellest, kas detailplaneeringu koostaja ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande koostaja on üks ja sama ettevõte või mitte.
Sõlmitava(te)s lepingu(te)s planeerimisdokumendi koostamise korraldajaks on Vaivara Vallavalitsus, finantseerijaks AS Narva Vesi ja detailplaneeringu koostaja ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande koostaja (siis vastavalt kas üks või kaks erinevat ettevõtet).
Kuna finantseerija on AS Narva Vesi, tasub nii KSH aruande kui ka detailplaneeringu koostamise eest AS Narva Vesi.
 

 
AS Narva Vesi müüb reoveesetet!
 
 
Reoveesetet võib kasutada haljastuses maastiku rekultiveerimise, taastamise ja tasandamise eesmärgil. Pinnasele laotatud sete oleks soovitav katta paariks päevaks mullakihiga.
 
 
Hind – 3,20 EUR/ 1m+ km
 
 
 
Kontaktid lisainformatsiooni saamiseks ja tellimuse vormistamise küsimustes:
Natalja Kurling, keemiatehnoloogia vanemspetsialist,
tel – 356 9323, 5669 0008.
Saveli Tšernoussov, heitveepuhastusjaama spetsialist,
tel – 356 9320, 5669 0035.
 

 
Plastmahutid müügiks!

 
Narva Vesi AS paneb müüki 48 plastikust reagentide hoiumahutit (mahutavus - 1m3). Mahuti on armatuuris, puitalusel, pealekäidava kaane ja all asuva kraaniga (vt fotot).
Mahutid on pesemata.
Transport - Ostja poolt.
Maksumus – 30 EUR +käibemaks.
 
Kontakt lisainformatsiooni saamiseks: Saveli Tšernoussov, heitveepuhastusjaama juhataja tel – 356 9320, 5669 0035.
 
 
 

 
lõpetatud
üles pandud 30.12.2010
 
AS Narva Vesi kuulutab välja konkursi raudbetoonist ühiskasutatava sademevee kollektori renoveerimiseks
A. Puškini tänavast Narva jõeni.
 
1. Renoveerida olemasolev ise-ning ühisvoolne kanalisatsioonikollektor, mis koosneb raudbetoonist rennidest suurusega
    1500x1000mm, raudbetoonist torudest Ø1000mm, PVC-torudest Ø500mm A. Puškini tänavast
    (olemasolev kaev K1341) Narva jõeni (olemasolev kaev K6914) kogupikusega 650m.
    Uue toru diameeter ei tohi olla väiksem kui 800mm.
2. Pidada kinni kõikidest kõrguse tähistest kogu renoveeritava ala ulatuses.
3. Teostada kõikide kanalisatsiooni vaatlus-ja möödavoolu kaevude renoveerimine.
4. Teostada ümberühendused renoveeritud kanalisatsioonikaevudes.
5. Renoveerida sadevee ärajuhtimise truubipäis enne väljalasku Narva jõkke.
6. Paigaldada õli-ja liivapüüdur enne väljalasku Narva jõkke (käib ISPA III projekti alla).
 
Lisa: joonis kõikide olemasolevate kaevude kohta koos kõrguse tähistega M 1: 1000
 
Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.
Ehitusviis, uue torustiku ja kaevude materjalid kooskõlastada täiendavalt AS-ga Narva Vesi projekteerimise käigus.
 
Pakkumised esitada suletult koos Pakkuja rekvisiitide ja postiaadressiga.
Pakkumine esitada hiljemalt 14.01.2011.a kell 11.00 aadressil Kulgu 4, 20104 Narva.
Küsimuste korral võtke ühendust Narva Vesi AS spetsialist Sergei Malõhhin'iga tel 5669 0012, e-post: .
 
NB! Narva Vesi AS jätab endale õiguse keelduda tööde teostamisest juhul, kui hinnapakkumised ületavad ettevõtte finantsilised võimlased.
 

 
Hankeade üles  pandud 10. juunil 2010.a.
Hange lõppenud. Leping sõlmitud AS-ga Infragate Eesti.
 
Kutse projekti "Narva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (SFOS nr 2.1.0101.09-0012)  rahastustaotluse täiendamiseks
 
AS Narva Vesi soovib täiendada Ühtekuuluvusfondi programmperioodi 2007-2013 I taotlusvooru esitatud ning rahuldava rahastusotsuse saanud projekti "Narva vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine" (SFOS nr 2.1.0101.09-0012) rahastustaotlust asjaoluga, et projekt on odavnenud ning on võimalik esitada täiendatud rahastustaotlus lisatööde teostamiseks. Lisatöödena soovib AS Narva Vesi viia läbi ca 7,9 km kanalisatsioonitorustiku ja ca 22,6 km joogiveetorustiku rekonstrueerimist.
Rahastustaotluse täiendamise teenuse sisseostmiseks on AS Narva Vesi koostanud lähteülesande, mis määratleb ära tööde eesmärgi, sisu, mahu ja muud AS-i Narva Vesi seisukohalt olulised aspektid. 
Hanketeade on avaldatud AS-i Narva Vesi kodulehel 10. juunil 2010.a ning pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2010.a kell 16.00. Pakkumused tuleb saata kas: AS Narva Vesi faksile 356 9001, e-postile: või aadressil Kulgu 4, 20104 Narva.
Täiendav info: Hilje Õunapuu, tel 35 69 034, mob.tel 5669 0036, e-mail:
 


Hanketeade üles pandud 10. mail 2010.a.
Hange lõppenud. Leping sõlmitud AS-ga Infragate Eesti.

Kutse projekti "Narva-Jõesuu vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine"
rahastustaotluse koostamiseks
ÜF programmiperioodi 2007-2013 taotlusvooru

AS Narva Vesi soovib esitada Narva-Jõesuu ÜVVK süsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks rahastustaotluse ÜF programmperioodi III taotlusvooru ning sel eesmärgil sisse osta rahastustaotluse (koos selle lisadega) koostamise teenust.
Rahastustaotluse koostamise teenuse sisseostmiseks on AS Narva Vesi koostanud lähteülesande (vt allpool), mis määratleb ära sisseostetavate tööde eesmärgi, sisu, mahu ning muud tellija seisukohalt olulised aspektid.
Hanketeate avaldamine toimub AS Narva Vesi kodulehel www.narvavesi.ee  alates 10. maist 2010.a.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 25. mai 2010.a kell 16.00. Pakkumused tuleb saata kas: AS Narva Vesi faksile 356 9001, e-postile: info@narvavesi.ee või aadressil Kulgu 4, 20104 Narva.
Täiendav info : Hilje Õunapuu, tel 356 9034, mob tel 5669 0036, e-mail:

13. mai 2010: NB! AS Narva Vesi muutis 13.05.2010.a lähteülesande p 2.2.4.11 seoses 13.05.2010.a. Pakkujalt laekunud järgmise küsimusega:
Millises mahus tuleb projekteerimine teostada, s.t mis võiksid olla konkreetsemad väljundnäitajad (profiilide, jooniste mõõtkava, veesõlmed jne)? Kas mahtu kuulub ka kooskõlastuste võtmine kinnistuomanikelt ja ametkondadelt? Samuti tehniliste tingimuste küsimine?

17.05.2010:  Üks pakkujatest soovis tutvuda lähteülesande punktis 15 nimetatud dokumentidega: Narva-Jõesuu linna ÜVVK arengukava, 2000; SHER´i uuringu lõppraport, 2004 ja Veelux´i veekvaliteedi uuring, 2008. 
Hankija laeb 17. mail 2010.a. soovitud dokumendid (ilma joonisteta) käesolevale kodulehele. Dokumendid leiad ülaltpoolt.
 


MÜÜDUD
üles pandud 28.04.2010
Narva Vesi AS müüb enampakkumisel ekskavaatori ATLAS 1104                                                          
väljalaske aasta - 1993
mootor - 44 kW
üldmass - 10 000 kg
kopa maht - kuni 0,4 m3
alghind - 80 000 (üheksakümmend tuhat) krooni + käibemaks
oksjoni läbiviimise aeg: 10.05.2010.a. kell 10.00
kontakttelefond: 5669 0016, 356 9008
 
 
lõpetatud
Üles pandud 14.12.2009

AS Narva Vesi kuulutab välja konkursi järgmise töö läbiviimiseks:
sade-ja drenaaživee torustiku ehitus
kaupluse Prisma juurest, Kangelaste 29 Narva
• Projekteerida ja ehitada mööda Daumani ja A.Puškini tn isevoolne drenaaži-ja sadevee kanalisatsioonikollektor ehitatava kaupluse Prisma juurest kuni A.Puškini tn – Narva jõe sadevee väljalaskekollektorini.
• Väljalaskekollektori esimese kaevu K 1341 põhja tähis on 9,49.
• Projekteerida ja paigaldada ehitatud kollektori hooldamise tarvis uued kanalisatsioonikaevud, Ø mitte väiksem kui 700 mm.
• Planeerida kaevude paigaldamine ja Daumani tn olemasolevate sadevee restkaevude ümber ühendamine uude kanalisatsioonitorustikku.
• Näha ette  drenaaži-ja sadvee ärajuhtimine garaažikooperatiivi Severnõi 1 territooriumilt kanalisatsioonitorustikku.
• Ehitusprojekt kooskõlastada kõikide maaomanike ja linna teenistustega
• Hinnapakkumine ja projekt kooskõlastada AS-ga Narva Vesi.
Pakkujal peab olema kogemus Ø 500mm torustiku paigaldamiseks katkematu torustikuna pikkusega vähemalt 800m.
Pakkumised esitada suletult koos Pakkuja rekvisiitide ja postiaadressiga.
Pakkumine esitada hiljemalt 23.12.2009.a kell 12.00 aadressil Kulgu 4, 20104 Narva.
Küsimuste korral võtke ühendust Narva Vesi AS spetsialist Vitali Kanevski'ga tel 5669 0016, e-post: .
NB! Narva Vesi AS jätab endale õiguse keelduda tööde teostamisest juhul, kui hinnapakkumised ületavad ettevõtte finantsilised võimlased.